Hälsoenkäter

Vår egen hälsoenkät

Hälsoenkäten som påbörjades 2018 är nu sammanställd. Under Hälsoenkät kan du läsa hela hälsoenkäten och nedan kan du läsa inledningen och avslutningen av sammanställningen. En genomgång och diskussion om hälsoenkätens sammanställning kommer att ske på ATG:s årsmöte i mars.

Sammanfattning ATG:s Hälsoundersökning av airedaleterrier födda 2006 – 2016

Avelskommittén vill först och främst rikta ett stort tack till alla de som tagit sig tid att grundligt svara på enkätens frågor!

Undersökningen gjordes i form av en enkätundersökning. Frågeformuläret publicerades i klubbtidningen AiredaleTerriern nr 4 -18 och på ATG:s hemsida samtidigt. Frågeformuläret skickades också ut via post och mejl till ägare av airedaleterrier, vars hundar var registrerade 2006-2016 (764 inkl. 66 importer). Adresser ficks från Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket. Sammanlagt 713 airedaleterrierägare uppmanades fylla i enkäten, förutom allmänt, på sociala medier. 10 enkäter kom i retur. Antalet svar uppgick till 245 och det är dessa som ligger till grund för sammanställningen. Könsfördelningen var 110 hanar och 135 tikar.

Liknande undersökningar gjordes 1998 (719 svar) och 2009 (637 svar). Tyvärr är svarsfrekvensen denna gång betydligt lägre än vid de två tidigare enkäterna, vilket vi i avelskommittén djupt beklagar. Detta medför bl.a. att mörkertalen riskerar att bli stora.

Observera att inte alla frågor är besvarade av alla hundägare. I de fallen blir följaktligen totalsumman lägre än 245. Likaså kan svaren ibland bli fler än totalsumman, där det finns möjlighet att kryssa i flera alternativ för samma hund. Genomgående redovisas hanar med blå färg och tikar med rosa i diagrammen.

Två av frågorna visade sig bli problematiska att utläsa svaren på ett bra sätt. Det gäller testikel- och tandstatus. Därför har vi avstått att dra några slutsatser i de fallen.

Årets undersökning i sammandrag med kommentarer av avelskommittén.

 • Samtliga svarande utom en anger att de är nöjda med sitt val av hundras. Kommentarerna är överlag mycket positiva, i många fall översvallande.
 • Majoriteten ”använder” sin hund som sällskap/familjehund (95 procent), därefter kommer utställning (ca 35 procent), avel och lydnad (ca17 procent vardera), därefter följer rallylydnad, viltspår, bruks, agility och nosework.
 • 80 procent av de som svarat har gått olika sorts kurser med sina hundar. Vanligast är valpkurser (ca 60 procent), grundlydnad (ca 40 procent) och unghundskurser (ca 35 procent).
 • 90 procent anger att hundens allmäntillstånd är mycket bra eller bra. En positiv ökning sedan 2009.
 • Medelåldern på de 42 hundar, som uppgivits avlidna är drygt 8 år. Majoriteten har drabbats av sjukdom, men oroväckande att 5 hundar avlivats p.g.a. temperamentsproblem.
 • En tydlig ökning av antalet kastrerade hundar noteras jämfört med den förra enkäten. Nu är det ca var tredje hund. 2009 var det var fjärde hund. Detta är bekymmersamt enligt avelskommittén.
 • Förekomsten av hudproblem minskade ordentligt från 1998 till 2009. Tyvärr har minskningen upphört och fortfarande har var fjärde hund problem. Noterbart är att allergier ökat kraftigt från 20 procent (2009) till 36 procent.
 • Förekomsten av fästingburna sjukdomar har i stort sett upphört, troligen p.g.a. frekvent användande av fästingmedel.
 • Besvär kopplade till öron och ögon förefaller ha minskat sedan 2009.
 • Mag- och tarmbesvär har rapporterats för något färre än var femte hund (2009 var det var tredje).
 • Förekomsten av halsinfektioner har stadigt minskat och nu förekommer bara enstaka fall.
 • Förekomsten av urinvägsinfektioner ligger kvar på en oförändrad nivå (ca 10 procent). Majoriteten drabbade är som tidigare, unga tikar.
 • Andel hundar med hjärtproblem och kramper ligger på en oförändrad låg nivå.
 • Cancersjukdomar ligger på en oförändrad nivå och drabbar tikar betydligt oftare än hanhundar. Juvertumörer dominerar kraftigt.
 • 29 procent har uppgivit att hundarna drabbats av skelett- och ledsjukdomar (23 procent 2009), alltså en ökning från ungefär knappt var fjärde individ till numera nästan var tredje! Detta tycker avelskommittén är mycket oroväckande, eftersom det orsakar stort lidande. HD dominerar likt tidigare och har ökat något, vilket även artros gjort, som nu är det näst vanligaste problemet. ED har minskat något medan ryggproblemen ökat.
 • Särskild fråga om armbågsdysplasi (ED). ATG fick vid årsmötet 2017 i uppdrag att specifikt ta upp frågan om förekomst av ED i denna hälsoenkät. Allt som allt inrapporterades tre fall, varav en hund opererades i tidig ålder. Alltså fortsatt låg förekomst, som 2009 (3 procent).
 • Inga eller enstaka hundar har drabbats av lever- eller njursjukdom, diabetes, Addison, Cushing och sköldkörtelrubbning.
 • Skendräktighet är vanligt förekommande och har, liksom 2009, rapporterats i runda tal hos hälften av tikarna.
 • Livmoderinflammation drabbar ungefär var femte tik. Skillnaden jämfört med tidigare enkäter är ringa. Sjukdom leder i de flesta fall till operation.
 • Prostataproblem noteras i samma frekvens som vid tidigare enkäter.
 • 23 procent av hundarna har drabbats av olycksfall, som krävt veterinärvård (21 procent 2009)
 • Vad gäller beteende är siffrorna gällande möten med hundar och människor i stort sett desamma som tidigare, men avelskommittén bekymrar sig över att antalet hundar som visar aggressivitet mot hundar, människor och framförallt mot barn inte har minskat.
 • Hälften av hundarna är oberörda av höga ljud (ej skott) och därmed är också hälften rädda/berörda, vilket tyvärr inte förbättrats alls, sedan 2009.
 • Även skotträdslan (och raketljud) består, liknande 2009. Nu är 33 procent oberörda medan 67 procent visar rädsla/berördhet! Detta är allvarligt, att två av tre airedaleterrier ska behöva må psykiskt dåligt i dagens högljudda samhälle. Här behövs en kraftinsats göras för att förbättra situationen
 • Avelskommittén upplever det som betänksamt att var tredje ägare upplever att något i hundens beteende är problematiskt
 • Likaså anser avelskommittén det vara ett bekymmer att så många airedaleterrierägare anser sig vara för gamla för att skaffa sig en ny airedaleterrier.

De deltagande hundarnas födelseår och könsfördelning

År Hane Tik Total
2006 9 13 22
2007 7 6 13
2008 6 10 16
2009 9 11 20
2010 8 17 25
2011 15 13 28
2012 12 16 28
2013 13 16 29
2014 11 15 26
2015 5 4 9
2016 13 14 27
Total 108 135 243

Övriga kommentarer från hundägarna.

Av enkätsvaren kan utläsas att många haft flera airedaleterrier tidigare och är mycket förtjusta i dem. Nästan ingen skulle kunna tänka sig en annan ras. Även om man har haft en hel del bekymmer med dem, så är man lika översvallande glad för sin hund.

Omdömen som nämnts i enkätsvaren är att hunden är härlig, trevlig, robust, glad, rolig, livlig, fantastisk, trofast, underbar och energisk.

Citat:

”Den airedaleterrier som vi har nu är rena friskvården. Vi älskar hunden! I mina ögon den vackraste hund man kan ha och dessutom så trevlig och go´!!”

”Vi är så nöjda med vår airedaleterrier. Hon är en perfekt familjehund. Alltid på gott humör. Älskar att följa med oss. Full av bus med glimten i ögat.”

”Har haft glädjen av fyra airedaleterrier. Finns det något bättre alternativ? Tror inte det.”

”Jag hoppas av hela mitt hjärta att andra blivande airedaleterrierägare ska få njuta av denna underbara ras fullt ut. Det ställer stora krav på uppfödare att följa upp avkommor, ha koll på sina tilltänkta kombinationer vad gäller både fysisk och psykisk hälsa. Även som valpköpare har man ansvar. Själv kommer jag att kräva BPH eller MH på båda föräldradjuren vid ev. ny hund. Samt andra hälsoundersökningar. Kommer också att vilja titta på ev. tidigare avkommor, syskon och även veta mer hur det ser ut längre bak i generationsleden.”

ATG:s avelskommitté 2019
Kerstin Ekegren
AnnChristin Molin
Dodo Sandahl
Lotta Streijffert
Tina Wallin

SAMMANFATTNING AV TIDIGARE HÄLSOENKÄT:

Resultat från hälsoundersökningen
Nästan alla, eller 96 procent av de som svarat på hälsoenkäten, är nöjda med sina airedaleterrier – en del är till och med översvallande. Det visar sammanställningen av enkäten.

Först ett stort tack till alla som har medverkat med att sända in sina svar på frågorna i hälsoenkäten.
Här nedan följer resultatet i sammandrag. Om någon vill ha hela hälsoenkäten så kontakta Birgitta Andersson, www.k-b.andersson@tele2.se, så skickas den per post eller med e-post.
Undersökningen gjordes i form av enkätundersökning. Frågeformuläret sändes våren 2009 ut till 962 ägare av airedaleterrier, vars hundar var registrerade 1998–2008.
36 enkäter kom i retur på grund av okänd adress. Antalet svar uppgick till 637 och det är dessa som ligger till grund för sammanställningen. Könsfördelningen var 296 hanar och 341 tikar.
En liknande undersökning utfördes 1998. I denna ingick 719 hundar.

Undersökningen i sammandrag
• 96 procent anger att man är nöjd med sin airedaleterrier. Kommentarerna är överlag mycket positiva, i många fall översvallande.
• 80 procent anger att hundens allmäntillstånd är mycket bra eller bra.
• Vid jämförelse med undersökningen 1998 har förekomsten av hudsjukdomar i stort sett halverats. Det gäller också förekomsten av våteksem. I årets undersökning uppges besvären till största delen bestå av klåda.
• Besvär kopplade till öronen förefaller ha ökat.
• Svåra ögonproblem är mindre vanliga.
• Mag- och tarmbesvär har rapporterats för var tredje hund och har mest bestått av diarréer och kräkningar. Orsaken kan oftast hänföras till att hunden har ätit något olämpligt.
• Förekomsten av halsinfektioner har minskat till hälften.
• Förekomsten av urinvägsinfektioner ligger kvar på en oförändrad nivå och är främst kopplat till tikar i valpåldern.
• Av cancersjukdomar dominerar oförändrat juvertumörer mycket kraftigt.
• Av sjukdomar på skelett och leder dominerar HD (höftledsdysplasi). Antalet fall ligger i stort sett kvar på oförändrad nivå jämfört med undersökningen 1998. Som nummer två bland sjukdomar på skelett och leder kommer AD (armbågsledsdysplasi) med betydligt lägre antal drabbade hundar.
• Skendräktighet är vanligt förekommande och har rapporterats för i runda tal hälften av tikarna.
• Livmoderinflammation har drabbat ungefär var femte tik. Skillnaden jämfört med för 10 år sedan är ringa. Sjukdomen leder i de flesta fall till operation.
• Prostatabesvär har noterats för ungefär var tionde hanhund. Ingen förändring jämfört med för 10 år sedan.
• Vad gäller beteendet har 76 procent angett att hundarna är glada och positiva vid möte med hundar av samma kön. Vid motsatt kön har siffran vuxit till 91 procent. För skott och raketljud har 41 procent angett att hunden blir rädd. Antalet oberörda är 31 procent.
Avelskommittén
Birgitta Andersson
Ulla-Britt Gylefors
Jenny Holgersson
Dodo Sandahl

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.