Aktuellt

Välkomna på Match Show

Östsvenska Terrierklubben, ÖsTek, har traditionsenligt planerat en Match Show även detta år! Vi träffas tisdagen den 13 augusti kl. 18.30 på Gubbängsfältet närmast kyrkan och T-banestationen Gubbängen.

Match Show är en inofficiell tävling mellan våra terrierraser.

Ambitionen är att varje ras ska ha ett lag bestående av:

  • 2 valpar 4 – 9 månader
  • 2 junior/unghundar 9 – 24 månader
  • 2 noviser från nio månaders ålder (hundar som ej vunnit CK vid bildandet av laget)
  • 2 CK-hundar (hundar som vunnit CK på officiell utställning)

Man tävlar parallellt i två ringar och får poäng efter sin placering. De två domarna är ännu ej utsedda. Enklare fika kommer att finnas till försäljning.

Anmälan av lag sker till Kerstin Ekegren, kerstinekegren1@gmail.com, senast den 30 juli.

Vid frågor kontakta Kerstin på 072 522 10 25.

Välkomna!

Rapport från SKK:s avelskonferens

Svenska Kennelklubben hade sin avelskonferens i februari. Ni kan läsa en kortare sammanfattning från konferensen i senaste numret av AiredaleTerriern, nr 2 2024, men här finns ett längre referat:

Hur viktiga är våra rashundars personligheter och beteenden?
Det var rubriken på SKKs avelskonferens den 10 och 11 februari 2024 i Bålsta.
170 personer (därav 15 från terriersfären) hade samlats under helgen, inklusive föredragshållare, SKK-personal och avelsfunktionärer.
Här följer en sammanställning av Sofia Malm-Perssons och Liselotte Ringmans sammanfattning av helgen, av SvTeKsAKs AnnChristin Molin. Ett utförligare reportage har redan publicerats i Terrierposten 1-24 av Mia Svärd från SvTeKsAK och ännu ett i Hundsports Special 2-24 av Åsa Lindholm.

Den kursiva texten är det som vi fick med oss efter varje avsnitt av respektive presentatör.

Vad drömde vi om? Vision 1930 (Helena Skarp)
Övervägande jakthundar
Användningsområdet centralt
Likhet inom ras skapas och premieras
Annan hundhållning och större tolerans för ”hundbeteende”
”Testparningar” och avlivning fullt accepterat
Homogena raser med god exteriör och funktion var målsättningen

Hur blev det och hur ser framtiden ut? Vision 2030 (Eva Lejdbrandt)
Tydlig förändring i synen på hunden – individ med rättigheter
Förändrade förväntningar på hundars mentalitet
Minskande genetisk variation
Rasavelstraditionen utmanas
Digitalisering av hundägandet
Nya kunskaper, önskemål och krav från samhället förutsätter nya strategier och arbetssätt
”1900-talet var exteriörens århundrade, nu vill vi tänka om och fokusera mer på hundars mentalitet och beteende”

Roligt, enkelt och hållbart 2030

3 huvudstrategier:
Ett tryggt hundliv, Hundens plats i samhället och En modern ideell organisation

2 stödstrategier:
Nya intäktskällor
Mer nytta genom teknikanvändning

5 principer:
Optimism & mod, Vänlighet & ett öppet sinne, Kunskapsdrivet & långsiktigt helhetstänk, Handlingskraft & transparens och Inkludering & respekt

Vi älskar att tävla (Anna Fors-Ward & Lena Stangvik, Camilla Andersson & Maria Dahlberg)
Hur går hållbar avel för funktionella hundar ihop med tävling?
Vi attraheras av fart!
LAGOM är bäst – viktigt med balans mellan olika egenskaper
”Avla på mentalt sunda och funktionella hundar så kommer resten”
Glöm inte att ha roligt och njut av din hund!
”Du kan aldrig ha mer drivande egenskaper i en hund än vad nerverna klarar av”

Hur sällskapliga är våra sällskapshundar? (Helena Frögéli)
Nästan alla våra hundar är idag sällskapshundar och familjemedlemmar – alla hundar behöver ha en bra mentalitet
Raser är och ska vara olika! Styrkan med våra rashundar är just att de har olika funktion och även olika vardagsmentalitet
Finns variation även inom en ras – våga se rasens hela beteende!
Borde vi marknadsföra och vara än tydligare med just det – hellre än att påtala att de ser olika ut?

 Vad säger forskningen om relation hund – människa? (Therese Rehn & Lina Roth)
Arv och miljö i samspel – vi påverkar våra hundar och de oss
Ägarens anknytningsstil påverkar relationen hund–ägare
Ägarens stressnivå och personlighet speglar hundens kortisolnivå
Olika raser påverkas olika av ägarens beteende och personlighet
Positiv oxytocin-loop med hundar!
Lek är kopplad till lägre långtidsstress – med lek påverkar vi varandra positivt!

 Gott och blandat från forskningsvärlden (Maija-Leena Eloranta & Mikaela Sandbacka)
Livslängd påverkas av kroppsstorlek, noslängd och ras
Litet utbyte mellan subpopulationer och regioner utan genetisk variation är vanligt förekommande i arvsmassan både hos dobermann och berner sennen – möjlig koppling till sjukdomsrisk (t.ex. hjärtproblem och cancer)
Dåtidens slädhundar var mer genetiskt diversifierade än moderna raser

Hundens personlighet (Kenth Svartberg)
Individens kännetecknande sätt att tänka, känna och agera, vilket är stabilt över tid mellan situationer
Ärftlighet är en viktig avgörande faktor för beteende hos hund
Stor variation i beteende mellan raser, inom raser, på kullnivå – och inom individ i olika situationer
BPH användbart för att skatta variation i vissa betydelsefulla beteendeegenskaper, även inom varje ras
Möjligt att använda BPH som underlag i avelsarbetet för beteendeegenskaper
Varför denna variation i beteende inom våra raser?
Kanske för att…
…ursprungliga funktioner inte längre är aktuella?
…det saknas andra tydligt definierade beteendebaserade avelsmål?
…det finns skillnader i målsättning bland uppfödare?
…det är svårt att på ett säkert sätt skatta den variation som finns?
”Gener för ursprungligt beteende finns inte kvar om man inte aktivt selekterar för dem”

 Mentalindex – en hjälp i avelsarbetet (Jessica Persson)
Alla hundar ska må bra och fungera väl i sin vardag och i samhället!
Användningsområdet kan förändras över tid – vilka beteenden kan vi förvänta oss av våra hundar i vardagen och på BPH?
Beteende – arv och miljö i samspel – vi beskriver fenotypen
Mentalindex kan säkrare förutsäga hundens nedärvningsförmåga avseende olika mentala egenskaper, alltså inte ett mått på hundens egna egenskaper utan på vilka egenskaper man kan förvänta sig hos dess avkommor!

 Vi väljer ofta avelsdjur utifrån de hundar som har ”de bästa egenskaperna”…
…men en bättre strategi vore att kanske välja de avelsdjur som kan ge de ”bästa avkommorna”?

Glöm inte att sprida informationen vidare!
Genom t.ex.: Referat från konferensen
Digital medlemsfika   Fysiskt möte   Avelskonferens   Årsmöte   Digitalt möte   Nyhetsbrev   Medlemstidning   Webbplats

RAS-revideringen

RAS-revideringen, som blivit fastställd av SKKsAK träder i kraft direkt och framåt under fem år, då en ny revidering ska göras.

Hur arbetet har fortgått och hur alla uppfödare och andra beretts möjlighet att yttra sig och tycka till, redovisas tydligt i dokumentet. Hänsyn har tagits, i demokratisk anda med majoritetsbeslut, hur prioriteringar skulle göras. Säcken knöts ihop på det området, på årsmötet 2023. En bred förankring och att alla hjälps åt, är en förutsättning för att arbetet att bibehålla och utveckla rasen på ett positivt sätt blir framgångsrikt, med rasstandarden som grund.

SKKsAKs granskares utlåtande publiceras i eget dokument.

Oktober 2023
ATGs Avelskommitté

Läs hela dokumentet på den HÄR sidan.

PRA i Finland

Kära airedalevänner!

Som vi alla vet, har det funnits enstaka fall av PRA, Progressive Retinal Atrophy, i vår ras. Under 2015 ögontestades 81 airedaleterrier i Finland. Bland dem fanns det sex fall av PRA.

Nu har en toppvetenskaplig grupp under ledning av professor Hannes Lohi tagit med vår ras i sitt forskningsprojekt. Tack vare det finns det en verklig chans att få fram en gentest för PRA på vår ras inom den närmaste framtiden! Det är redan verklighet i många andra raser.

Vid OFA (Orthopedic Foundation For Animals) i USA, finns för närvarande 16 olika gentester listade och tillgängliga för olika former av PRA i olika raser. Vi tror att det kommer att bli verklighet i vår ras också, snart!

Vem som helst som är intresserad av att delta i denna forskning är mycket välkommen. Speciellt om ni har en drabbad hund eller en nära släkting till en drabbad. Även individer från friska linjer är viktiga. Att skicka blodprov + efterfrågade papper, kostar bara er veterinäravgift + porto. Och när allt går som vi hoppas, kommer alla, som deltagit i studien, att få testresultat gratis.

Mer information finns på forskargruppens hemsida: http://www.koirangeenit.fi/english/ (klicka på breed, breed A-B och sedan airedaleterrier). Där hittar ni blanketten, som behöver fyllas i och skickas tillsammans med blodprovet och en kopia av veterinärintyget. En kopia av hundens registreringsbevis efterfrågas också. Det finns också fler pågående projekt, som ni hittar mer information om på hemsidan.

Det går också att kontakta Maria Kaukonen, DVM (maria.kaukonen@helsinki.fi) direkt.

Nu har vi samlat in mer än 250 blodprov från airedaleterrier till professor Lohis forskargrupps DNA-bank; till denna forskning, och de kommer företrädesvis från Finland.

Pirjo Hjelm
Finska Airedaleterrierklubbens avelskommitté

Hundars mentalitet – en fråga för alla

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse och organisationens högst beslutande organ Kennelfullmäktige har beslutat att hundars mentalitet ska vara ett prioriterat område. Det har bland annat inneburit att SKK har utvecklat Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, en officiell mentalbeskrivning avsedd att passa hundar av alla raser. Förhoppningen är att den ökade satsningen på mentalitet och beteende ska leda till ett växande intresse också i de raser/klubbar där man inte har någon tradition av arbete inom detta område.

Inom brukshundraserna är arbetet med mentalitet och funktion väl etablerat och mellan såväl rasklubb, uppfödare som hundägare råder konsensus om vikten av att hundars mentalitet och beteende dokumenteras. Eftersom brukshundsraserna är arbetande hundar med ofta väl definierat arbetsområde har intresset för mentalitet en självklar plats. Det är därför också inom brukshundsleden som kunskapen om beteende och mentalitet och utbildningen kring desamma är mest omfattande och etablerad. Av uppenbara skäl har man utvecklat beskrivningar och tester för att identifiera de hundar som motsvarar de krav som finns hos såväl uppfödare som hundägare.

I samband med det omfattande arbetet med Rasspecifika avelsstrategier som tog sin början inom SKK-organisationen 2001 blev det snart uppenbart att hundars mentalitet är en fråga för i stort sett alla rasklubbar. Intresset för att beskriva och testa hundarna hade under åren medfört att även en hel del raser utanför Brukshundklubbens ansvarsområde genomgått SBKs Mentalbeskrivning Hund (MH).  Detta har varit den enda officiella mentalbeskrivning som funnits att tillgå. MH är en beskrivning designad för brukshundsraser. Det finns också ett registreringskrav som fordrar att hundar av bruksras ska ha känd mental status, d v s genomgått MH före parning samt tävlingsregler som slår fast att de måste ha MH för att få starta på bruksprov.  Emellanåt har efterfrågan på beskrivningsmöjlighet överträffat tillgången.

Starten för BPH

RAS-projektet synliggjorde, bland mycket annat, behovet av en mentalbeskrivning med ett bredare och lite annorlunda fokus än MH. I flera klubbar efterlystes en beskrivning som i högre grad är anpassad till hundar av alla raser och som lade stor vikt vid hundarnas vardagsbeteende. Denna beskrivning skulle kunna kompletteras med rasanpassade funktionsprov för att ge en bild av olika rasers mentalitet och funktion. Kennelfullmäktige 2009 konstaterade att det var SKKs uppgift och ansvar att se till att en adekvat mentalbeskrivning för denna målgrupp etablerades. SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, bildades och arbetet med det som i maj 2012 blev den officiella mentalbeskrivningen Beteende- och Personlighetsbeskrivning hund, BPH, tog sin början.

Under 2013 blev SBKs Mentaltest, MT, officiell för hundar oavsett ras (under förutsättning att inte specialklubben ifråga aktivt tackat nej till den möjligheten). I och med detta har vi i dagsläget tre officiella mentalbeskrivningar/tester att tillgå: Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH), Mentalbeskrivning hund (MH) och Mentaltest (MT) som principiellt är öppna för alla raser. För raser inom SBKs avelsansvar gäller, som tidigare nämnts, kravet på MH för såväl avel som tävling, medan hundar av andra raser numera kan starta på bruksprov efter att ha genomgått antingen MH eller BPH. För ägare av hundraser inom SBK är valet enkelt: den mentalbeskrivning man ska gå med sin hund är MH. För övriga raser rekommenderar SKK idag att valet faller på BPH.

Både MH och BPH – praktiska konsekvenser

Om vi fokuserar på BPH och MH kan vi konstatera att båda beskrivningarna redovisas i SKKs Avelsdata i form av spindeldiagram. Diagrammen är inte helt jämförbara eftersom BPH bland annat har fler beskrivningspunkter och definierar en del egenskaper något annorlunda än MH, men båda ger en bild av till exempel socialitet, nyfikenhet, rädsla och aggressivitet. Beskrivningarna skiljer sig med andra ord åt så till vida att BPH ger en mer nyanserad beskrivning av hundens beteende i och med att flera parametrar observeras vid varje moment men också genom att samma egenskapskomplex beskrivs flera gånger utmed BPH-banan. För att kunna göra en relevant jämförelse mellan beskrivningarnas spindeldiagram fordras dock insikt i modellen för hur respektive diagram har räknats fram.

Den information som samlats under kanske många års lopp är fortfarande relevant. I framtidens genetiska analyser kommer hänsyn att tas till både MH och BPH.

Mantalindex

SKK/KHM har beslutat att de ekonomiska satsningar vad avser forskning kring hundars mentalitet i huvudsak ska riktas mot BPH och att inga vidare större satsningar göras på MH. Icke desto mindre har SKK beviljat anslag för forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet som avser att utveckla en modell för att skatta avelsvärden för mentalitet för brukshundraser, s k mentalindex, baserat på MH-resultat. Tanken är att man i förlängningen ska kunna tillämpa beräkningsmodellen även för andra raser och för BPH.

Etablering av BPH

Den första utbildningen av BPH-beskrivare och testledare anordnades på våren 2012. Under beskrivningens första säsong var sju arrangörer aktiva, en siffra som nu uppgår till 24 st. Cirka 50 personer är utbildade beskrivare, runt 65 st är testledare.

Redan initialt påtalade KHM vikten av att som arrangörer anlita både klubbar och privata aktörer. Detta har visat sig vara ett väl fungerande koncept. Bland de klubbar som arrangerar BPH finns såväl länsklubbar, lokala kennelklubbar som special- och rasklubbar. Därutöver finns även en BPH-bana på Grans Naturbruksgymnasium i Piteå plus en knapp handfull privata arrangörer. Gemensamt för samtliga är att de till banorna knutna funktionärerna har ett stort intresse för mentalitet. Somliga av dem är aktiva funktionärer även inom MH och MT. Detta har medfört att man på de åtta brukshundklubbar (t ex Östra Härjedalens BK, Timrå BK och Mjölby BK) som har utbildade BPH-funktionärer har kunnat vidga sin verksamhet och erbjuda ägare av icke-brukshundsraser möjlighet att genomgå BPH parallellt med den MH-verksamhet som i huvudsak riktar sig mot brukshundar. De mentalitetsintresserade funktionärerna får genom sin utbildning till BPH-beskrivare/testledare ytterligare kompetenshöjning, vilket kommer arrangörsklubbarna till del. Dessutom bidrar den rika representationen av varierade raser som BPH uppvisar till fördjupad kunskap i hundars beteende generellt.

Framtidsvisioner

Det finns ett uttalat mål för SKKs KHM att öka intresset för och kompetensen kring hundars mentalitet på ett brett plan inom organisationen. Att våra hundar mår bra och fungerar i samhället är en fråga som inte bara berör bruks- och tjänstehundsverksamheten utan är en angelägenhet för varje special- och rasklubb och varje enskild hunduppfödare. Förhoppningen är att den ökade satsningen på mentalitet och beteende ska leda till ett växande intresse också i de raser/klubbar där man inte har någon tradition av arbete inom detta område. En del i den strävan är den nyligen lanserade digitala distansutbildningen ”Hundens beteende”. Vidare planeras en ”Mentalpool” bestående av personer som ska kunna föreläsa om mentalitet, men också vara bollplank/diskussionsledare i klubbarnas övergripande mentalitetsarbete.

Visionen är också att vi ska få till stånd ett språk som gör det möjligt även för uppfödare av sällskapshundsraser att prata om mentalitet och beteende utifrån gemensamma begreppsuppfattningar. SKK/KHM har påbörjat det arbete. Precis som den utställningsintresserade ofta har lätt att förstå innebörden av en exteriör beskrivning som talar om att hunden är välvinklad, har brant kors eller är upprätt i mellanhänderna, ger oss ett gemensamt språk en möjlighet att skapa en kartbild över hundens beteenden och mentala egenskaper. Mentalbeskrivningen ger oss inte hela sanningen, lika lite som en utställningsstart beskriver en hunds exteriör på ett fullödigt sätt, men den hjälper oss en bit på vägen. Uppfödarna får veta mer, och i avelsarbete är all kunskap av värde.

En ökad satsning på hundars mentalitet inom hela SKK-organisationen är ett arbete som avser att förstärka den kvalitetsstämpel som bör vara synonym med registrerade hundar. För detta krävs såväl nytänkande och engagemang – som samarbete.

Text: Åsa Lindholm, Helena Frögéli

Mentalbeskriv din hund

Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKK:s mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – där du kan lära dig mer om vilka egenskaper och beteenden som är typiska för just din hund.

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.  Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om inom rasen, kanske även om detaljer som behöver förändras en smula överlag. När 200 individer av rasen är beskrivna gör SKK en specifik redovisning och ett diskussionsunderlag som skickas till klubben. Vid 500 BPH-beskrivna hundar gör SKK, i samarbete med SLU, en skattning av arvbarheten för de olika egenskapernaför rasen.

BPH gör vi för att vi vill veta mer – och varje hund som deltar är viktig!

Text: Åsa Lindholm och Helena Frögéli, SKK

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph. Här kan du också se en film som visar hur BPH går till.

BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder. Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.

Ny avelsbroschyr

SKK har kommit med en ny avelsbroschyr riktad till uppfödare och de som funderar på att sätta sin hund i avel. Läs broschyren här – den finns också på SKK:s hemsida, www.skk.se.

Glöm inte

Vår kassör är bekymrad över att det ibland kommer in pengar utan att hon får veta varför, så glöm inte att skriva vad din inbetalning avser när du betalar in pengar på AiredaleTerrierGillets plusgirokonto 21 80 23-0.

Läs om HD-avläsning
Ni som är intresserade av hur SKK läser av HD och aktuell forskning i ämnet, uppmuntras varmt att läsa artikel av Åsa Lindholm, som finns under den här länken.

 

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.