Hälsoenkäter

Vår egen hälsoenkät

Resultat från hälsoundersökningen
Nästan alla, eller 96 procent av de som svarat på hälsoenkäten, är nöjda med sina airedaleterrier – en del är till och med översvallande. Det visar sammanställningen av enkäten.

Först ett stort tack till alla som har medverkat med att sända in sina svar på frågorna i hälsoenkäten.
Här nedan följer resultatet i sammandrag. Om någon vill ha hela hälsoenkäten så kontakta Birgitta Andersson, www.k-b.andersson@tele2.se, så skickas den per post eller med e-post.
Undersökningen gjordes i form av enkätundersökning. Frågeformuläret sändes våren 2009 ut till 962 ägare av airedaleterrier, vars hundar var registrerade 1998–2008.
36 enkäter kom i retur på grund av okänd adress. Antalet svar uppgick till 637 och det är dessa som ligger till grund för sammanställningen. Könsfördelningen var 296 hanar och 341 tikar.
En liknande undersökning utfördes 1998. I denna ingick 719 hundar.

Undersökningen i sammandrag
• 96 procent anger att man är nöjd med sin airedaleterrier. Kommentarerna är överlag mycket positiva, i många fall översvallande.
• 80 procent anger att hundens allmäntillstånd är mycket bra eller bra.
• Vid jämförelse med undersökningen 1998 har förekomsten av hudsjukdomar i stort sett halverats. Det gäller också förekomsten av våteksem. I årets undersökning uppges besvären till största delen bestå av klåda. 
• Besvär kopplade till öronen förefaller ha ökat.
• Svåra ögonproblem är mindre vanliga.
• Mag- och tarmbesvär har rapporterats för var tredje hund och har mest bestått av diarréer och kräkningar. Orsaken kan oftast hänföras till att hunden har ätit något olämpligt.
• Förekomsten av halsinfektioner har minskat till hälften.
• Förekomsten av urinvägsinfektioner ligger kvar på en oförändrad nivå och är främst kopplat till tikar i valpåldern.
• Av cancersjukdomar dominerar oförändrat juvertumörer mycket kraftigt.
• Av sjukdomar på skelett och leder dominerar HD (höftledsdysplasi). Antalet fall ligger i stort sett kvar på oförändrad nivå jämfört med undersökningen 1998. Som nummer två bland sjukdomar på skelett och leder kommer AD (armbågsledsdysplasi) med betydligt lägre antal drabbade hundar.
• Skendräktighet är vanligt förekommande och har rapporterats för i runda tal hälften av tikarna.
• Livmoderinflammation har drabbat ungefär var femte tik. Skillnaden jämfört med för 10 år sedan är ringa. Sjukdomen leder i de flesta fall till operation.
• Prostatabesvär har noterats för ungefär var tionde hanhund. Ingen förändring jämfört med för 10 år sedan.
• Vad gäller beteendet har 76 procent angett att hundarna är glada och positiva vid möte med hundar av samma kön. Vid motsatt kön har siffran vuxit till 91 procent. För skott och raketljud har 41 procent angett att hunden blir rädd. Antalet oberörda är 31 procent.
Avelskommittén
Birgitta Andersson
Ulla-Britt Gylefors
Jenny Holgersson
Dodo Sandahl

Välkommen till AiredaleTerrierGillet

Läs våra broschyrer

Här kan du ladda ner våra informationsbroschyrer om airedaleterrier, läsa dem och om du vill, skriva ut dem.

Beteende


Läs mer under länken här.