Aktuellt

Nytt datum för AiredaleTerriern

Vi har flyttat fram manusstoppet för AiredaleTerriern nr 2 2019 till den 31 maj, så ni som vill lämna bidrag har ett par veckor till på er. Text och bilder – högupplösta och minst 2 Mb stora – mejlas som vanligt till inger.soderlund@journalisterna.com.

Ungdomsläger för terrierintresserade

Terrierintresserade ungdomar 11-16 år är välkomna på läger med sina hundar. Platsen är Vilsta Sporthotell och Camping beläget i det natursköna naturreservatet Vilsta utanför Eskulstuna och TerrierJuniorerna inom Svenska Terrierklubben arrangerar.
Vi samlas på eftermiddagen söndagen den 16 juni och avslutar efter lunch onsdagen den 19 juni. Medlemskap inom familjen i SvTeK eller rasklubb. Ungdomarna bor förträdesvis i stugor. Lägret är kraftigt sponsrat av SvTeK och samarbetspartner så att kostnaden för lägret med helpension är 800 kr.

På programmet: Sol, bad, trimning och utställningsträning, uppföderi, klickerträning, agility, rallylydnad, viltspår, grytträning, femkamp och kvällsaktiviteter mm.

Anmälan senast den 1 maj och det går att göra HÄR:

Norsk Open Show

Vi har fått inbjudan att delta i våra norska kollegors Open Show i Drammen lördagen den 15 juni. ATK ordnar en utställning, och en lydnadstävling och förstås en gemensam samling kring grillen på kvällen. Anmälningstiden går ut den 20 maj. Läs ATK:s PM HÄR och länken till anmälningsblanketten finns HÄR!

BPH bara för airedaleterrier
i Örkelljunga och Stockholm

ATG anordnar 2019 tre olika BPH bara för airedaleterrier; två i Örkelljunga och ett i Bro-Håbo (utanför Stockholm). Det första i Örkelljunga anordnas söndag 12 maj och dit har anmälningstiden gått ut.
BPH nummer två i Örkelljunga arrangeras lördag 3 augusti och dit är sista anmälningsdag 3 maj. Du anmäler direkt till ken.lundahl42@gmail.com  Vid anmälan anger du hundens namn och registreringsnummer i SKK, ägarens namn och adress samt mailadress. Slutligen anger du att klubbtillhörigheten är ATG. Deltagaravgiften är 750 kr, men glöm inte att ATG sponsrar med 200 kr efter genomfört BPH. Är du dessutom medlem i Svenska Terrierklubbenklubben så kan du efter genomfört BPH erhålla 250 kr från dem.
I Bro-Håbo är det BPH bara för airedaleterrier lördag 7 september. Hit anmäler du dig till Kerstin Ekegren info@birkahundcenter.se och uppger då hundens namn och registreringsnummer i SKK samt ägarens namn och mailadress. Sista anmälningsdag är 28 juli. Deltagaravgiften är i skrivande stund inte klar, men ATG och Terrierklubben sponsrar naturligtvis även detta BPH efter att beskrivningen är genomförd.
Har du frågor så kontakta Kerstin Ekegren 072-522 10 25 eller info@birkahundcenter.se

Till nuvarande och eller tidigare ägare av airedaleterrier

Hälsoundersökning av airedaleterrier

Inom AiredaleTerrierGillet har vi beslutat att genomföra en enkätundersökning om hälsotillståndet hos våra hundar ungefär vart tionde år.
En av rasklubbens viktigaste uppgifter är att värna om rasen med alla dess positiva och trevliga egenskaper. Det gäller inte bara sådant som exteriör och temperament utan också hälsan.
Enkäten har tidigare genomförts 1998 och 2008.
Enkäten sänds ut till samtliga personer som ägt en airedaleterrier född/registrerad under åren 2006 – 2016. Det gäller oavsett om man varit medlem i AiredaleTerrierGillet eller ej.
Har du haft flera airedaleterrier (eller har flera i nuläget) ber vi dig skicka in en enkät per hund.
Hundar som är registrerade 2017 och 2018 ska inte tas med i denna enkät utan kommer att tas med i nästkommande enkät om ca 10 år.
Vi vill dessutom uppmana dig att skicka in enkäten även om din hund varit kärnfrisk hela livet och aldrig satt sin tass på en veterinärmottagning:
Svaren behandlas konfidentiellt och kommer att presenteras under 2019.
Du kan svara på enkäten antingen genom att skriva ut och fylla i en pdf, som du hittar HÄR, eller fylla i den digitalt HÄR!
Av kostnadsskäl kan ATG ej stå för svarsportot, om du väljer att skicka in den per post. Hoppas att du vill bidraga med detta.

Skicka enkäten i PDF-form till:          
Dodo Sandahl
Magna Sunnerdahls väg 33 D
197 91 Bro

Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara på den här enkäten! Ju fler som svarar, desto bättre blir underlaget.
Nu har vi förlängt svarstiden så SENAST 21 februari 2019 behöver vi få in ditt svar!
Tack för din medverkan!

För AiredaleTerrierGillets avelskommitté: Kerstin Ekegren, AnnChristin Molin, Dodo Sandahl, Lotta Streijffert och Tina Weinemo-Wallin

RAS-revideringen

RAS-revideringen, som blivit fastställd av SKKsAK träder i kraft direkt och framåt under fem år, då en ny revidering ska göras.

Hur arbetet har fortgått och hur alla uppfödare och andra beretts möjlighet att yttra sig och tycka till, redovisas tydligt i dokumentet. Hänsyn har tagits, i demokratisk anda med majoritetsbeslut, hur prioriteringar skulle göras. Säcken knöts ihop på det området, på årsmötet 2017. En bred förankring och att alla hjälps åt, är en förutsättning för att arbetet att bibehålla och utveckla rasen på ett positivt sätt blir framgångsrikt, med rasstandarden som grund.

SKK:s avelskonsulent Ann Bucksch skrev nedanstående om vårt arbete, innan hon vidarebefordrade det till granskaren:

”Det var en sann glädje att läsa detta RAS!! Det fyller mycket väl både funktionen att vara vägledande för uppfödare och informativt/inspirerande för såväl nya, blivande hundägare som de redan frälsta! Så välskrivet, kortfattat=lättillgängligt men ändå informativt och med många klara mål och tydliga strategier. Väldigt bra tycker jag med en beskrivning av bakgrunden till RAS och hänvisningar till de grundläggande regler (jordbruksverket och SKK) som alla har att förhålla sig till i sitt avelsarbete, oavsett ras. De många initiativen som tagits för att uppmuntra hundägare att delta vid olika typer av undersökningar, prov och beskrivande bedömningar ger en känsla av stort engagemang och härlig kreativitet. Bara att applådera! ” När det fastställda dokumentet kom tillbaka från SKK via SVTek fortsatte Anne Bucksch att rosa ATG genom att meddela att:

”Ja, det var fantastiskt välgjort, tycker jag!! Och på SSRKs avelskonferens i helgen blev det ett rekommenderat RAS att läsa för de som bad att få förslag på välskrivna RAS att inspireras av. Så det kommer att läsas långt utanför raskretsen!”

SKKsAKs granskares utlåtande publiceras i eget dokument.

April 2018
ATGs Avelskommitté

Läs hela dokumentet på den HÄR sidan.

Gillets duk efterlyses!


Den här duken är på vift sedan ett bra tag. Har du den i ditt förråd, kanske? Hör i så fall av dig till AnnChrstin Molin, som gärna vill ha tag i den inför vår Open Show i juni. AnnChristin når du på annchristin.molin@telia.com.

Info om inloggning

Vissa av våra sidor är bara för medlemmar, och dem når du genom att logga in. Inloggningsuppgifter finns i AiredaleTerriern. Har du inte kvar tidningarna kan du som är medlem mejla Inger Söderlund, så får du uppgifterna av henne. Mejla på inger.soderlund@journalisterna.com.

Ny funktion på hemsidan

Enligt ett beslut i styrelsen ska vissa sidor här på hemsidan vara bara för er som är medlemmar i AiredaleTerrierGillet. För att nå de sidorna måste du logga in via den röda knappen uppe till höger. Och för det krävs lösenord, det får du som är medlem av vår webbredaktör Inger Söderlund om du mejlar henne på den här mejladressen. Lösenordet finns ocksåmed i AiredaleTerriern.

PRA i Finland

Kära airedalevänner!

Som vi alla vet, har det funnits enstaka fall av PRA, Progressive Retinal Atrophy, i vår ras. Under 2015 ögontestades 81 airedaleterrier i Finland. Bland dem fanns det sex fall av PRA.

Nu har en toppvetenskaplig grupp under ledning av professor Hannes Lohi tagit med vår ras i sitt forskningsprojekt. Tack vare det finns det en verklig chans att få fram en gentest för PRA på vår ras inom den närmaste framtiden! Det är redan verklighet i många andra raser.

Vid OFA (Orthopedic Foundation For Animals) i USA, finns för närvarande 16 olika gentester listade och tillgängliga för olika former av PRA i olika raser. Vi tror att det kommer att bli verklighet i vår ras också, snart!

Vem som helst som är intresserad av att delta i denna forskning är mycket välkommen. Speciellt om ni har en drabbad hund eller en nära släkting till en drabbad. Även individer från friska linjer är viktiga. Att skicka blodprov + efterfrågade papper, kostar bara er veterinäravgift + porto. Och när allt går som vi hoppas, kommer alla, som deltagit i studien, att få testresultat gratis.

Mer information finns på forskargruppens hemsida: http://www.koirangeenit.fi/english/ (klicka på breed, breed A-B och sedan airedaleterrier). Där hittar ni blanketten, som behöver fyllas i och skickas tillsammans med blodprovet och en kopia av veterinärintyget. En kopia av hundens registreringsbevis efterfrågas också. Det finns också fler pågående projekt, som ni hittar mer information om på hemsidan.

Det går också att kontakta Maria Kaukonen, DVM (maria.kaukonen@helsinki.fi) direkt.

Nu har vi samlat in mer än 250 blodprov från airedaleterrier till professor Lohis forskargrupps DNA-bank; till denna forskning, och de kommer företrädesvis från Finland.

Pirjo Hjelm
Finska Airedaleterrierklubbens avelskommitté

Hundars mentalitet – en fråga för alla

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse och organisationens högst beslutande organ Kennelfullmäktige har beslutat att hundars mentalitet ska vara ett prioriterat område. Det har bland annat inneburit att SKK har utvecklat Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, en officiell mentalbeskrivning avsedd att passa hundar av alla raser. Förhoppningen är att den ökade satsningen på mentalitet och beteende ska leda till ett växande intresse också i de raser/klubbar där man inte har någon tradition av arbete inom detta område.

Inom brukshundraserna är arbetet med mentalitet och funktion väl etablerat och mellan såväl rasklubb, uppfödare som hundägare råder konsensus om vikten av att hundars mentalitet och beteende dokumenteras. Eftersom brukshundsraserna är arbetande hundar med ofta väl definierat arbetsområde har intresset för mentalitet en självklar plats. Det är därför också inom brukshundsleden som kunskapen om beteende och mentalitet och utbildningen kring desamma är mest omfattande och etablerad. Av uppenbara skäl har man utvecklat beskrivningar och tester för att identifiera de hundar som motsvarar de krav som finns hos såväl uppfödare som hundägare.

I samband med det omfattande arbetet med Rasspecifika avelsstrategier som tog sin början inom SKK-organisationen 2001 blev det snart uppenbart att hundars mentalitet är en fråga för i stort sett alla rasklubbar. Intresset för att beskriva och testa hundarna hade under åren medfört att även en hel del raser utanför Brukshundklubbens ansvarsområde genomgått SBKs Mentalbeskrivning Hund (MH).  Detta har varit den enda officiella mentalbeskrivning som funnits att tillgå. MH är en beskrivning designad för brukshundsraser. Det finns också ett registreringskrav som fordrar att hundar av bruksras ska ha känd mental status, d v s genomgått MH före parning samt tävlingsregler som slår fast att de måste ha MH för att få starta på bruksprov.  Emellanåt har efterfrågan på beskrivningsmöjlighet överträffat tillgången.

Starten för BPH

RAS-projektet synliggjorde, bland mycket annat, behovet av en mentalbeskrivning med ett bredare och lite annorlunda fokus än MH. I flera klubbar efterlystes en beskrivning som i högre grad är anpassad till hundar av alla raser och som lade stor vikt vid hundarnas vardagsbeteende. Denna beskrivning skulle kunna kompletteras med rasanpassade funktionsprov för att ge en bild av olika rasers mentalitet och funktion. Kennelfullmäktige 2009 konstaterade att det var SKKs uppgift och ansvar att se till att en adekvat mentalbeskrivning för denna målgrupp etablerades. SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, bildades och arbetet med det som i maj 2012 blev den officiella mentalbeskrivningen Beteende- och Personlighetsbeskrivning hund, BPH, tog sin början.

Under 2013 blev SBKs Mentaltest, MT, officiell för hundar oavsett ras (under förutsättning att inte specialklubben ifråga aktivt tackat nej till den möjligheten). I och med detta har vi i dagsläget tre officiella mentalbeskrivningar/tester att tillgå: Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH), Mentalbeskrivning hund (MH) och Mentaltest (MT) som principiellt är öppna för alla raser. För raser inom SBKs avelsansvar gäller, som tidigare nämnts, kravet på MH för såväl avel som tävling, medan hundar av andra raser numera kan starta på bruksprov efter att ha genomgått antingen MH eller BPH. För ägare av hundraser inom SBK är valet enkelt: den mentalbeskrivning man ska gå med sin hund är MH. För övriga raser rekommenderar SKK idag att valet faller på BPH.

Både MH och BPH – praktiska konsekvenser

Om vi fokuserar på BPH och MH kan vi konstatera att båda beskrivningarna redovisas i SKKs Avelsdata i form av spindeldiagram. Diagrammen är inte helt jämförbara eftersom BPH bland annat har fler beskrivningspunkter och definierar en del egenskaper något annorlunda än MH, men båda ger en bild av till exempel socialitet, nyfikenhet, rädsla och aggressivitet. Beskrivningarna skiljer sig med andra ord åt så till vida att BPH ger en mer nyanserad beskrivning av hundens beteende i och med att flera parametrar observeras vid varje moment men också genom att samma egenskapskomplex beskrivs flera gånger utmed BPH-banan. För att kunna göra en relevant jämförelse mellan beskrivningarnas spindeldiagram fordras dock insikt i modellen för hur respektive diagram har räknats fram.

Den information som samlats under kanske många års lopp är fortfarande relevant. I framtidens genetiska analyser kommer hänsyn att tas till både MH och BPH.

Mantalindex

SKK/KHM har beslutat att de ekonomiska satsningar vad avser forskning kring hundars mentalitet i huvudsak ska riktas mot BPH och att inga vidare större satsningar göras på MH. Icke desto mindre har SKK beviljat anslag för forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet som avser att utveckla en modell för att skatta avelsvärden för mentalitet för brukshundraser, s k mentalindex, baserat på MH-resultat. Tanken är att man i förlängningen ska kunna tillämpa beräkningsmodellen även för andra raser och för BPH.

Etablering av BPH

Den första utbildningen av BPH-beskrivare och testledare anordnades på våren 2012. Under beskrivningens första säsong var sju arrangörer aktiva, en siffra som nu uppgår till 24 st. Cirka 50 personer är utbildade beskrivare, runt 65 st är testledare.

Redan initialt påtalade KHM vikten av att som arrangörer anlita både klubbar och privata aktörer. Detta har visat sig vara ett väl fungerande koncept. Bland de klubbar som arrangerar BPH finns såväl länsklubbar, lokala kennelklubbar som special- och rasklubbar. Därutöver finns även en BPH-bana på Grans Naturbruksgymnasium i Piteå plus en knapp handfull privata arrangörer. Gemensamt för samtliga är att de till banorna knutna funktionärerna har ett stort intresse för mentalitet. Somliga av dem är aktiva funktionärer även inom MH och MT. Detta har medfört att man på de åtta brukshundklubbar (t ex Östra Härjedalens BK, Timrå BK och Mjölby BK) som har utbildade BPH-funktionärer har kunnat vidga sin verksamhet och erbjuda ägare av icke-brukshundsraser möjlighet att genomgå BPH parallellt med den MH-verksamhet som i huvudsak riktar sig mot brukshundar. De mentalitetsintresserade funktionärerna får genom sin utbildning till BPH-beskrivare/testledare ytterligare kompetenshöjning, vilket kommer arrangörsklubbarna till del. Dessutom bidrar den rika representationen av varierade raser som BPH uppvisar till fördjupad kunskap i hundars beteende generellt.

Framtidsvisioner

Det finns ett uttalat mål för SKKs KHM att öka intresset för och kompetensen kring hundars mentalitet på ett brett plan inom organisationen. Att våra hundar mår bra och fungerar i samhället är en fråga som inte bara berör bruks- och tjänstehundsverksamheten utan är en angelägenhet för varje special- och rasklubb och varje enskild hunduppfödare. Förhoppningen är att den ökade satsningen på mentalitet och beteende ska leda till ett växande intresse också i de raser/klubbar där man inte har någon tradition av arbete inom detta område. En del i den strävan är den nyligen lanserade digitala distansutbildningen ”Hundens beteende”. Vidare planeras en ”Mentalpool” bestående av personer som ska kunna föreläsa om mentalitet, men också vara bollplank/diskussionsledare i klubbarnas övergripande mentalitetsarbete.

Visionen är också att vi ska få till stånd ett språk som gör det möjligt även för uppfödare av sällskapshundsraser att prata om mentalitet och beteende utifrån gemensamma begreppsuppfattningar. SKK/KHM har påbörjat det arbete. Precis som den utställningsintresserade ofta har lätt att förstå innebörden av en exteriör beskrivning som talar om att hunden är välvinklad, har brant kors eller är upprätt i mellanhänderna, ger oss ett gemensamt språk en möjlighet att skapa en kartbild över hundens beteenden och mentala egenskaper. Mentalbeskrivningen ger oss inte hela sanningen, lika lite som en utställningsstart beskriver en hunds exteriör på ett fullödigt sätt, men den hjälper oss en bit på vägen. Uppfödarna får veta mer, och i avelsarbete är all kunskap av värde.

En ökad satsning på hundars mentalitet inom hela SKK-organisationen är ett arbete som avser att förstärka den kvalitetsstämpel som bör vara synonym med registrerade hundar. För detta krävs såväl nytänkande och engagemang – som samarbete.

Text: Åsa Lindholm, Helena Frögéli

Mentalbeskriv din hund

Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKK:s mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – där du kan lära dig mer om vilka egenskaper och beteenden som är typiska för just din hund.

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.  Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om inom rasen, kanske även om detaljer som behöver förändras en smula överlag. När 200 individer av rasen är beskrivna gör SKK en specifik redovisning och ett diskussionsunderlag som skickas till klubben. Vid 500 BPH-beskrivna hundar gör SKK, i samarbete med SLU, en skattning av arvbarheten för de olika egenskapernaför rasen.

BPH gör vi för att vi vill veta mer – och varje hund som deltar är viktig!

Text: Åsa Lindholm och Helena Frögéli, SKK

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph. Här kan du också se en film som visar hur BPH går till.

BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder. Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.

Ny avelsbroschyr

SKK har kommit med en ny avelsbroschyr riktad till uppfödare och de som funderar på att sätta sin hund i avel. Läs broschyren här – den finns också på SKK:s hemsida, www.skk.se.

Glöm inte

Vår kassör är bekymrad över att det ibland kommer in pengar utan att hon får veta varför, så glöm inte att skriva vad din inbetalning avser när du betalar in pengar på AiredaleTerrierGillets plusgirokonto 21 80 23-0.

Läs om HD-avläsning
Ni som är intresserade av hur SKK läser av HD och aktuell forskning i ämnet, uppmuntras varmt att läsa artikel av Åsa Lindholm, som finns under den här länken.